Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Kemi

Maailman ympäristötehokkain biotuotetehdas

Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Se tuottaa vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Tehdas nostaa havusellun tuotantomäärät uusiin tonnilukemiin ja parantaa myös asiakkaiden teollista tehokkuutta.

Kemin uusi biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella nel- jänneksellä. Vaikka siihen on vielä aikaa, Metsä Fibrellä on tehty jo pit- kään töitä sen eteen, että siirtymä samalla tontilla sijaitsevasta vanhasta tuotantolaitoksesta uuteen tulee olemaan mahdollisimman sujuva. Vahva projektiosaaminen, henkilöstön kokemus ja laaja koulutus var- mistavat sujuvan siirtymän ilman tuotantokatkoksia, painottaa Metsä Fib- ren myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Ari Harmaala . ”Vaihdos tullaan viemään läpi noin viikossa ilman toimituskatkoksia. Vanha tehdas pysähtyy vasta sitten, kun uusi tehdas on täysin valmis tuo- tannolliseen ajoon. Asiakkaamme eivät siis tule vaihtoa huomaamaan”, hän lupaa. Käynnistyttyään Kemin biotuotetehdas tarjoaa Metsä Fibren asiakkaille monia myös heidän kilpailukykyään parantavia etuja. Yksi niistä on teh- taan tuotantokapasiteetin kasvu, jonka myötä Kemissä tuotetaan huip- pulaatuista sellua noin 900 000 tonnia nykyistä enemmän. ”Markkinasellukapasiteettimme kasvaa uuden tehtaan myötä merkit- tävästi. Kuten meidän tuotteissamme aina, laadun takeena on pohjoi- sissa oloissa hitaasti kasvava puu, jonka kuidut sopivat moniin eri käyt- tökohteisiin.” Valtava investointi vastuullisuuteen Kemin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,85 miljardia euroa. Tehdas luo hyvinvointia laa- jalle alueelle Suomessa ja lisää vientituloja merkittävästi.

“Edelläkävijyys edellyttää investointeja”, sanoo Metsä Fibren toimitus­ johtaja Ismo Nousiainen ja muistuttaa, että kestävä kehitys, ilmaston- muutos ja lisääntyvä ympäristötietoisuus luovat sellun tuottajille uusia vaatimuksia. “Meillä Metsä Groupissa vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat olleet toiminnan ydintä jo vuosien ajan, ja niiden merkitys vain korostuu jat- kossa. Rakentamalla Kemin biotuotetehtaan vastaamme näihin vaati- muksiin sekä asettamiimme korkeisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Haluamme olla maailman vastuullisin sellun valmistaja.” ”Vastuullisuus, kilpailukykyinen tuotanto ja huippuosaaminen ovat toimintamme ydin. Rakennamme tehtaan, jonka energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuus ovat huippuluokkaa, ja joka tulee olemaan maail- man edelläkävijä näiden asioiden suhteen”, Nousiainen sanoo. Täysin fossiiliton tehdas täyttää tiukimmatkin ympäristönormit ja tek- niset vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. Lähes kaikille tuotannon sivu- virroille on löydetty jatkokäyttöä, ja myös viimeisten jakeiden hyödyntä- miseksi tehdään tiivistä tutkimustyötä. ”Lisääntyvällä ympäristötehokkaalla tuotannollamme pystymme ole- maan yhä vahvempi kumppani asiakkaidemme vastuullisessa kasvussa”, Harmaala vakuuttaa ja muistuttaa uuden tehtaan parantavan paitsi Metsä Fibren, myös yhtiön asiakkaiden teollista tehokkuutta ja kilpailukykyä. ”Kemin tuotanto- ja toimitusprosessissa kerättävän datan myötä asiak­ kaamme saavat entistä laadukkaampaa sellua sekä uusia työkaluja oman toimintansa ja tuotteidensa kehittämiseen.” •

38

Powered by