Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Kemi

Kemi näyttää suuntaa pitkälle tulevaisuuteen

Kemin biotuotetehtaalla hyödynnetään Äänekosken biotuotetehtaalta saatuja oppeja, samalla Metsä Fibren biotuotetehdaskonseptia eteenpäin kehittäen. Huippuluokan tekniikan avulla minimoidaan toiminnan ympäristövaikutukset.

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa Kemin tehdasprojektin tekninen johtaja Pekka Kittilä toteaa, että jatkuva parantaminen on oleellinen osa Metsä Fibren toimintatapaa. Biotuotetehdas rakennetaan parhaan käytettävissä olevan, niin sano- tun BAT- (Best Available Technique) ja paikoin tätäkin edistyksellisem- män tekniikan mukaisesti. Tehdas täyttää myös EU:n vertailuasiakirjo- jen (BREF) vaatimukset. Huippuluokan tekniikan avulla minimoidaan toiminnan ympäristö­ vaikutukset. Puun kuoresta valmistettu tuotekaasu korvaa meesauunilla fossiilisen polttoaineen. Tehtaalla on hyvät edellytykset päästä hyvin alhaiseen vedenkulutuk- seen. Vedenottomäärä on pienempi kuin Kemin nykyisellä sellutehtaalla, vaikka tuotanto kasvaa 2,5-kertaiseksi. Tuotannossa syntyvä ylimääräinen lämpö on perinteisesti johdettu sellutehtaissa vesistöön, mutta Kemissä toteutetaan suljettu jäähdytys- vesikierto, jonka ansiosta tehtaan vedenkäyttö on erittäin matala. Edis- tyksellistä tekniikkaa edustaa myös oma rikkihappolaitos, joka hyödyntää tehtaan omien hajukaasujen rikkiyhdisteitä ja vähentää sulfaattipäästöjä.

Metsä Fibre uudistaa tehtaitaan ainutlaatuisen biotuotetehdaskonsep- tinsa mukaisesti. Konsepti vie resurssitehokkuuden ja kestävän kehityk- sen täysin uudelle tasolle. Se yhdistää tehokkaan raaka-aineiden käytön, energiatehokkuuden ja ympäristötehokkuuden. Vuonna 2017 käynnistetty Äänekosken biotuotetehdas oli ensim- mäinen biotuotetehdaskonseptin mukainen uusi tehdas. Metsä Fib- ren liiketoiminnan kehityksestä vastaavan johtajan Kaija Pehu-Lehtosen mukaan Kemissä viedään Äänekoskella hyväksi havaittua konseptia sel- kein askelin eteenpäin. ”Matkan varrella kertyy aina uusia oppeja, jotka otamme huomioon seu- raavissa projekteissa. Kemin uusi tehdas on energia-, resurssi- ja ympä- ristötehokkuudeltaan entistäkin edistyneempi”, hän kertoo. Biotuotetehdaskonseptin lähtökohtana on, että uusiutuva puuraaka-­ aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään 100-prosenttisesti erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita. Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain paitsi 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua myös mäntyöljyä, tärpättiä ja bioenergiaa. Lisäksi pro- sessissa syntyy tuotannossa hyödynnettävää tuotekaasua ja rikkihappoa.

40

Powered by