Fibre-asiakaslehti 2022/2023

"Meille on tärkeää, että pysymme selvästi luparajojen alapuolella.”

”Kemikaalikiertoja sulkemalla olemme pystyneet sekä mini- moimaan toiminnasta syntyviä päästöjä että vähentämään teh- taan ulkopuolelta tuotavien kemikaalikuljetusten määrää”, Nickull sanoo. ”Lupaehdot määrittävät ylärajan sille, minkä verran ympäristö kestää kuormitusta ilman, että sen tila heikkenee. Meille on tär- keää, että pysymme selvästi luparajojen alapuolella.” Koko henkilöstö tekee ennakoivaa ympäristötyötä Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan kehityspäällikkö Tiia Finér kirjautuu järjestelmään, johon tehtaan työntekijät kirjaavat teke- miään ympäristöhavaintoja, riskinpaikkoja ja poikkeamia, jotka aiheuttavat ympäristöriskin. ”Esimerkki tällaisesta ympäristöhavainnosta voisi olla vaik- kapa kemikaalikontti riskialttiissa paikassa. Havainnon ansiosta pystymme reagoimaan jo ennen kuin vahinkoa tapahtuu”, Finér sanoo. Poikkeamien ohella järjestelmään kirjataan myönteisiä ympä­ ristöhavaintoja, sillä hyväksi havaituista käytännöistä voivat hyö- tyä muiden paikkakuntien tehtaat. Ympäristöhavaintojen tekeminen kuuluu jokaisen työntekijän työnkuvaan. Havainnot käsitellään muun muassa tehtaan aamu­ palaverissa ja mikäli havainto edellyttää reagointia, sovitaan vastuu- henkilöstä. ”Järjestelmä aktivoi työntekijöitämme tarkkailemaan ympäris- töään ja pitämään ympäristöasiat mielessä.” Henkilöstön säännöllisillä koulutuksilla varmistetaan, että ympäristöasiat säilyvät osana jokapäiväistä tekemistä.

Osa ennakoivaa ympäristö- ja turvallisuustyötä ovat pelastus- suunnitelmat. Yllättävissä tilanteissa jokaisen on tiedettävä, miten toimia. Tehtailla järjestetään säännöllisesti pelastusharjoituksia paikallisten viranomaisten, pelastuslaitosten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Ympäristöasioiden merkitys kasvaa edelleen Suomessa metsäteollisuuden pitkäjänteinen ympäristötyö on johtanut merkittäviin päästövähennyksiin, vaikka tuotanto on kasvanut. Metsäteollisuus ry on laskenut, että massa- ja paperiteollisuu- dessa tuotantoon suhteutettuna jäteveden päästövähenemä on ollut –50, fossiilisen CO2:n määrä –71, hiukkasten määrä –87 ja haisevien rikkiyhdisteiden määrä –97 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Metsä Groupille kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olennainen osa kaikkea toimintaa ja yhtiön strategiset kestävän kehityksen 2030 tavoitteet rakentavat tietä kohti ilmastoneutraalia yhteis- kuntaa. Yhtiön kestävän kehityksen tavoitteena ovat fossiilitto- mat tehtaat vuoteen 2030 mennessä. Tuotetonnia kohti käytetyn prosessiveden määrää yhtiö pyrkii vähentämään neljänneksellä vuodesta 2018 vuoteen 2030 mennessä. Tulevaisuudessa ympäristötehokkuuden merkitys kasvaa enti- sestään, arvioi alan kehitystä 25 vuoden ajan seurannut Nickull. ”Ympäristöön liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet. Selkeimmin tämä näkyy EU:ssa vireillä olevissa useissa lainsäädäntöhank- keissa ja edelleen kansallisessa lainsäädännössä ja luvituksissa. Kestävän kehityksen merkitys kasvaa edelleen.” •

Antti Leppäsen työnantaja KVVY Tutkimus Oy tekee kalataloustarkkailua yhteistyössä Metsä Fibren kanssa. Tavoitteena on saada mahdollisimman tarkka kuva vesistöreitin kalatilanteesta.

Tiia Finér Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan kehityspäällikkö, joka toimii tehtaan kehitystiimin ja laboratorion esihenkilönä. Paikallisena ympäristöpäällikkönä hän vastaa tehtaan viranomaisyhteistyöstä.

73

Powered by