Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Toimitusjohtajalta

Kohti kestävää erinomaisuutta

MATTI REMES, Kuva: Kristiina Hemminki, Fotonokka

Metsä Fibren tavoitteena on kestävä erinomaisuus. Se tar- koittaa teollista tehokkuutta, pitkäaikaisia asiakassuhteita ja kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja. Väestönkasvu, kaupungistuminen, luontokato, ilmastonmuutos, digitalisaatio. Nämä megatrendit ovat vaikuttaneet metsäteolli- suuteen jo pitkään, mutta niiden merkitys ja vaikutus toiminta­ ympäristössämme ja asiakkaidemme liiketoiminnassa on vah- vistunut. Päivitetyssä strategiassamme huomioimme liiketoiminta­ ympäristön muutokset, ja tavoitteemme kiteytyvät kolmeen strategiseen hankkeeseen: Haemme teollista tehokkuutta kilpailukyvyn jatkuvan paran- tamisen varmistamiseksi. Tuemme myös asiakkaiden teollista tehokkuutta tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden avulla. Selluliiketoiminnassa huolehdimme systemaattisesti tehtaidem- me käyntivarmuudesta ja ympäristötehokkuudesta. Uudistamme tuotantolaitoksiamme suunnitelmallisesti hyödyntämällä uusinta teknologiaa. Nyt rakenteilla oleva uusi Kemin biotuotetehdas tu- lee valmistuessaan olemaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos, joka tuo meille lisää sellukapasiteettia ja edistää kestävän kehityksen tavoitteidemme toteutumista. Korostamme pitkäaikaisia asiakassuhteita ja niiden jatkuvaa kehittämistä. Uskomme, että pitkäaikainen yhteistyö tuottaa kai- kille osapuolille parhaat tulokset. Haluamme palvella asiakkaitamme toimittamalla korkealuok- kaista sellua ja tarjoamalla asiantuntevaa teknistä asiakaspalve- lua. Selluliiketoiminnassa meillä on paljon asiakkaita, jotka kas- vattavat tuotantoaan ja vahvistavat asiakkuuksiaan. Pystymme tukemaan asiakkaidemme kasvua tarjoamalla entistä enemmän vastuullisesti tuotettua sellua kasvavan tuotantokapasiteettimme ansiosta. Etsimme kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Kehitämme uusia biotuotteita korvaamaan fossiilisista raaka-­ aineista valmistettuja tuotteita sekä vahvistamme edelleen biotuotetehdaskonseptiamme tuotannon sivuvirtojen täysi- määräiseksi hyödyntämiseksi. Jatkamme työtä tehtaidemme ympäristösuorituskyvyn jatkuvaksi parantamiseksi.

Käytämme kestävästi hoidetuista metsistä tulevaa pohjoista puuta, ja puunhankintamme yhteydessä huomioidaan luonnon monimuotoisuus. Olemme sitoutuneet fossiilipolttoaineista va- paaseen tuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Nämä teemat ovat entistä tärkeämpiä myös asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Yhdessä hillitsemme ilmastonmuutosta ja alennamme koko tuotanto- ja jalostusketjun ympäristövaiku- tuksia. Visiomme on olla asiakkaidemme halutuin kumppani. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka edellyttää jatkuvaa toiminnan parantamista. Uskon, että visiomme on saavutettavissa vahvalla pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Tavoittelemme kestävää erinomaisuutta. Se tarkoittaa kestävää ja kannattavaa kasvua yhdessä asiakkaidemme kanssa. •

Ismo Nousiainen, Toimitusjohtaja, Metsä Fibre

9

Powered by