Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Laivatilauksen kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa. Koskinen sanoo, että sitä voidaan tulevaisuudessa laajentaa useilla optiolaivoilla. “Investointi vahvistaa ESL Shippingin kilpailukykyä ja tulevaa kasvua teollisuuden kumppanina. Varaudumme uusilla aluksilla myös Metsä Fibren tuotantovolyymien kasvuun Rauman uuden sahan ja ensi vuonna valmistuvan Kemin biotuotetehtaan myötä.” ESL Shippingin uusien alusten jääluokka on 1A, mikä tarkoittaa niiden pystyvän kulkemaan vaikeissakin jää- olosuhteissa jäänmurtajan avustamana. Se on pohjoisilla vesillä välttämätöntä kuljetusten ja huoltovarmuuden var- mistamiseksi. “Uusien alusten suunnittelussa haasteellisinta on, että korkean jääluokituksen ohella niiden on oltava mahdolli- simman energiatehokkaita.” Hyvä suunnittelu säästää kustannuksia Tiivis kumppanuus Metsä Groupin kanssa mahdollis- taa logistiikan kokonaissuunnittelun yhdessä. Vienti- ja tuontikuljetuksia yhdistämällä säästetään aikaa, energiaa ja molempien yhtiöiden kustannuksia.

Päivittäisten kiireiden lomassa varustamojohtaja seuraa tarkasti merenkulkuun liittyvän teknologian kehitystä. Kuljetusten hiilineutraaliuden saavuttaminen tulevaisuu- dessa edellyttää, että nykyiset dieselpolttoaineet pystytään korvaamaan ei-fossiilisilla polttoaineilla. Koskisen mukaan merenkulun päästöjen vähentäminen vaatii uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa teollisessa mittakaavassa. Tällä hetkellä niiden saatavuus on vielä hyvin rajoitettua. “Yksi ratkaisu voi olla metsäteollisuuden sivuvirroista saatavat biopolttoaineet.” Muihin kuljetusmuotoihin verrattuna merikuljetukset ovat jo ennestään ympäristöystävällinen vaihtoehto, kun päästöt suhteutetaan kuljetettuihin rahtimääriin. Kansain- välisen merenkulkujärjestö IMO:n mukaan rahtilaivan hiilidioksidipäästöt ovat tonnikilometriä kohden 7,9 gram- maa, kun rekan päästöt ovat vastaavasti 80 grammaa ja lentorahdin 435 grammaa. Jatkuva parantaminen on asia, joka motivoi Koskista myös omassa työssään. “Haluan toimia niin, että kehitymme koko ajan asiak- kaan mukana ja luomme uutta yhdessä.” •

19

Powered by