Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Katse markkinoihin

Megatrendit vauhdittavat jatkossakin sellun kysyntää

MATTI REMES

Epävarma talous varjostaa markkinoita, mutta taustalla etenevät megatrendit vauhdittavat edelleen monikäyttöisen ja vastuullisesti tuotetun sellun kysyntää pitkällä aikavälillä.

Maailmantalouden kasvuennusteita on jouduttu vuoden 2022 aikana laskemaan, kun kiihtyvä inflaatio, korkojen nousu ja Venä- jän hyökkäys Ukrainaan ovat nostaneet talouden ylle tummenevia pilviä. Tällä on suoria ja epäsuoria vaikutuksia myös globaaleihin sellumarkkinoihin. “Sellumarkkinoilla voi lyhyellä aikavälillä esiintyä turbulenssia”, konsulttiyhtiö Brian McClay & Associatesin (BMA) johtaja John Litvay toteaa. Maailmantalouden kasvuennusteiden laskun myötä BMA on madaltanut arviotaan sellumarkkinoiden kasvusta vuosina 2022 ja 2023. Kysynnän arvioidaan kasvavan vuosittain 1,7 prosentilla. Myös johtaja Tomi Amberla AFRY Management Consultingista pitää lähiajan näkymiä aiempaa haasteellisempina, sillä inflaa- tio, hidastuva talouskasvu ja maailmanpoliittinen tilanne voivat vähentää sellun kysyntää. “Sellun kysyntätilanne vaihtelee vuosittain. Siihen vaikuttaa oleellisesti talouden yleinen kehitys”, hän huomauttaa. Vakaata kasvua pitkällä aikavälillä Sellumarkkinoiden pitkän aikavälin kasvunäkymät eivät ole asian- tuntijoiden mukaan kuitenkaan muuttuneet.

“Arvioimme sellun kysynnän kasvavan keskimäärin 2,5 prosen- tin vuosivauhtia seuraavien 10–20 vuoden aikana”, Litvay sanoo. AFRY puolestaan arvioi viime vuonna Metsäteollisuus ry:lle tekemässään selvityksessä, että sellun markkina maailmassa kas- vaa vuosittain 1–3 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Arvio pitää Amberlan mukaan edelleen paikkansa. Konsulttiyhtiö Hawkins Wrightin johtaja Oliver Lansdell sanoo, että keskeinen tekijä sellumarkkinoiden kasvussa on pehmo- paperin kasvava kulutus etenkin kehittyvillä markkinoilla. Suurin osa pehmopaperista valmistetaan markkinasellusta. “Odotamme pehmopaperin kysynnän kasvavan pitkällä aika- välillä 2–3 prosentin vuosivauhtia”, hän arvioi. Megatrendit tukevat kysynnän kasvua Pehmopaperin kulutuksen kasvu liittyy oleellisesti kaupun- gistumisen ja kuluttajien ostovoiman vahvistumisen kaltaisiin megatrendeihin, jotka jatkavat etenemistään erityisesti kehitty- vissä talouksissa. “Globaalit megatrendit tukevat sellun peruskysynnän kasvua, kun pehmopaperituotteiden ohella myös esimerkiksi pakkaus- kartonkien käyttö lisääntyy. Ne takaavat vakaan pohjan kysynnän

20

Powered by