Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Kemi

Vastuullista fossiilivapaata selluntuotantoa

Kemin uuden biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on alusta lähtien ollut täysin fossiiliton tuotanto ja huippuluokan ympäristösuorituskyky. Vaikka sellun tuotantomäärä yli kaksinkertaistuu Kemin nykyiseen sellutehtaaseen verrattuna, jäävät uuden tehtaan ympäristövaikutukset alle nykytason. Lisäksi resurssitehokkuus paranee.

Tavoitteena on ollut minimoida fossiiliset CO2-päästöt myös tehtaan logistiikkaketjussa. Esimerkiksi puut tuodaan suurelta osin junakulje- tuksina sähköistetyn radan kautta, ja puukentällä puukuormien purka- miseen käytetään sähkökäyttöisiä siltanostureita. Energia- ja raaka-ainetehokkuus huippuluokkaa Uuden tehtaan energia- ja raaka-ainetehokkuus on huomattavasti kor- keampi kuin perinteisen sellua tuottavan tehtaan. Kemin biotuotetehdas tuottaa uusiutuvaa sähköä kaksi terawatti­ tuntia (TWh) vuodessa, mikä vastaa 2,5 prosenttia Suomen kokonais­ sähköntuotannosta. ”Sähköenergian tuotantomäärä kattaa meidän oman tarpeemme noin 2,5-kertaisesti, ja myymme sähköä valtakunnan verkkoon. Tehtaan tuot- tamaa lämpöä hyödynnetään Kemin tehdasintegraatissa Metsä Boardin kartonkikoneella ja muun muassa Kemin kaupungin lämmittämisessä”, biotuotetehdasprojektin tekninen johtaja Pekka Kittilä kertoo. Havu- ja koivusellun ohella muita uuden tehtaan biotuotteita ovat muun muassa mäntyöljy, tärpätti, rikkihappo ja kuori. Arvokkaat raaka-aineet käytetään mahdollisimman tehokkaasti tuotantoprosessissa. Myös tuo- tannon sivuvirrat hyödynnetään tarkasti. Noin puolet kuoresta hyödynnetään kuoren kaasutuksessa meesauunin lämmönlähteenä, puolet myydään eteenpäin asiakkaille bioenergian tuo- tantoon. Jätevedenpuhdistamon lietteet pelletöidään bioenergiakäyttöön. Osaava henkilöstö on avainroolissa tehtaan ympäristösuorituskyvyn varmistamisessa. ”Ammattitaitoisen henkilökunnan käsissä tehdasta ajetaan taiten ja tasaisesti niin, että se takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja ympä- ristötehokkuuden.” •

Kemin biotuotetehtaan rakentamista ovat suunnittelupöydältä asti ohjan- neet tavoitteet vastuullisuudesta ja resurssitehokkuudesta. Kasvavasta tuotantokapasiteetista huolimatta uusi tehdas alittaa nykyisen Kemin sellutehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat. ”Tehtaan suunnittelun lähtökohtana oli ympäristövaikutusten minimointi. Merkittävästi suuremmasta tuotannosta huolimatta ympäristövaikutukset pysyvät pitkällä aikavälillä nykyisellä tasolla tai jopa sen alapuolella”, sanoo Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa . ”Tavoitteena on tehdä mahdollisimman korkealaatuisia tuotteita mah- dollisimman pienellä ympäristövaikutuksella. Siksi tehtaan tekniikka on BAT-tasoa (Best Available Technique) eli parasta käytettävissä olevaa tai sitäkin edistyksellisempää tekniikkaa.” Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä kuultiin sidosryhmiä, jotka esittivät omat kantansa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista. Lähi- alueen asukkaiden huomiot on otettu tehtaan suunnittelussa ja toteu- tuksessa mahdollisuuksien mukaan huomioon. ”Esimerkeiksi sopivat vaikkapa meluvallit, jotka vähentävät lähialueille kantautuvaa ääntä sekä jäähdytystornit, joilla johdetaan lämpökuormaa ilmaan meren sijasta. Näin Perämeren alueen jääolot pysyvät virkistys- käytön kannalta nykyisellään”, Tupitsa kertoo. Fossiiliton tehdas on ympäristötehokas Kemin biotuotetehdas tulee olemaan suunnannäyttäjä myös CO2-pääs- töjen osalta, sillä se ei käytä lainkaan perinteisiä fossiilisia polttoaineita. Niiden sijaan käytetään kuoresta valmistettua tuotekaasua, mäntyöljystä valmistettavaa pikiöljyä sekä muita biopohjaisia polttoaineita. ”Meesauunissa hyödynnetään prosessissa syntyvää tuotekaasua ylei- sesti käytettävän fossiilisen raskaan polttoöljyn sijaan”, Tupitsa lisää.

43

Powered by