Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Kemi

Tehtaan täydeltä alan parasta osaamista

Mittavassa projektissa onnistuminen vaatii saumatonta yhteistyötä eri osapuolten välillä. Kemin biotuotetehdas nostaa ympäristötehokkuuden, turvallisuuden, digitalisaation sekä sivuvirtojen hyödyntämisen täysin uudelle tasolle – ja on siksi tekijöilleen todellinen näytön paikka.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, muistuttaa vanha suomalainen sanan- lasku. Se pätee oivallisesti myös Kemin biotuotetehtaan rakentamiseen, jotka ovat edenneet aikataulussa covid-19-pandemian ja Ukrainan sodan aikaansaamista haasteista huolimatta. ”Yksiselitteisenä tavoitteenamme on viedä rakennusprojekti läpi äärim- mäisen tarkasti tehtyjen suunnitelmien mukaan. Keskitymme siihen, että käynnistämme tehtaan turvallisesti ja mahdollisimman sujuvasti aikataulus- saan”, Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson sanoo. Mittavassa rakennusprojektissa onnistuminen vaatii sekä oman hen- kilöstön osaamista että sujuvaa yhteistyötä eri osapuolten ja kumppa- nien kesken. Henkilöstölle kattava koulutus Uuden tehtaan tuotanto käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljän- neksellä, mutta henkilöstön koulutukset aloitettiin kevään 2021 aikana. Koulutuksiin ovat osallistuneet Kemin käyvän sellutehtaan työntekijät. Niiden avulla turvataan uuden tehtaan sujuva käyttöönotto ja vanhan tehtaan hallittu alasajo. Tuotantojohtaja Tomi Sepän mukaan jokaiselle osastolle on laadittu tarkat koulutussuunnitelmat, joiden etenemistä seurataan systemaat- tisesti yhteistyössä projektin sekä Kemin nykyisen tehtaan esihenkilöi- den kanssa. Koulutuksissa on huomioitu kattavasti turvallisuus, ympä- ristösuorituskyky sekä uuden tehtaan tuotantoprosessin ja laitteiston vaatima tekninen osaaminen.

”Perinteisten koulutusten lisäksi toteutamme osastokohtaisesti räätä- löityjä simulaattorikoulutuksia, joissa henkilöstö pääsee ajamaan ja opis- kelemaan uuden tehtaan prosessia jo ennen ylösajoa. Osa henkilöstöstä on päässyt opiskelemaan uutta tekniikkaa myös käytännössä Äänekosken biotuotetehtaalla koulutusvierailuiden muodossa.” Koulutusperiodit toisella tehdaspaikkakunnalla ovat olleet henkilöstölle motivoivia. Ne ovat lähentäneet ja tiivistäneet keskinäistä yhteistyötä. ”Olemme tiiviissä yhteistyössä Äänekosken biotuotetehtaan henkilös- tön kanssa, mikä madaltaa kynnystä kysyä apua mahdollisissa pulma­ tilanteissa. Samalla on mahdollista jakaa parhaita käytäntöjä ja tukea jat- kuvaa parantamista eri tuotantoyksiköiden välillä.” Osaamisen ohella Metsä Fibre panostaa työhyvinvointiin. ”Se on ollut yhtenä lähtökohtana uusien tilojen suunnittelussa ja toteu- tuksessa”, Seppä kertoo. Kumppaneilla kovat laatuvaatimukset Kemin biotuotetehtaan keskeisiä kumppaneita ovat suunnittelusta vas- taava AFRY, rakennuttamisesta huolehtiva Fimpec, tehtaan pääosasto- jen tuotantolaitteet toimittava Valmet, sähköistyksistä vastaava ABB sekä lietteenkäsittely- ja puunkäsittelyteknologiaa toimittava Andritz. Yhteensä projektissa mukana olevia yrityksiä on lähes 1 500. Päivän aikana alueella työskentelee noin 500 yritystä. Varsinaisissa rakennustöissä on laaja joukko suomalaisia yrityksiä. Hankkeen kotimaisuusaste onkin erittäin korkea, noin 70 prosenttia.

44

Powered by