Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Kemi

Toimialan tehokkain ja turvallisin logistiikkaketju

Kemin kasvavat tuotantomäärät vaativat tehokasta, luotettavaa ja saumattomasti toimivaa logistiikkaa. Biotuotetehtaan kuljetusten tehokkuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys on varmistettu metsästä asiakkaalle asti. Uutta teknologiaa ja automaatiota hyödynnetään niin puulastien purkamisessa kuin sellupaalien kuljetuksissa.

Sellupaalit sujuvasti satamaan Logistiikkaa on mietitty uusiksi myös lähtevän tavaran osalta. Sellu­ kuljetukset tehtaalta 15 kilometrin päähän Ajoksen satamaan hoitaa Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy. Kellon ympäri liikennöiviä, biodieselillä käyviä HCT-rekkoja on pääasiassa kolme. ”Yhteen kuljetukseen saadaan 72 tonnin sellulasti, mikä on noin 1,5 kertaa normaalia rekkalastia enemmän. Se tarkoittaa näiden kuljetusten osalta noin 30 prosenttia pienempää hiilijalanjälkeä”, Pulkkinen kertoo. Ajoksen satamassa sellupaalit päätyvät uutta biotuotetehdasta var- ten rakennettuun 37 000 neliömetrin tuotevarastoon, jossa operoi- daan täysin fossiilittomasti ja ympäristöystävällisesti. Kaikki varaston trukkitoiminnot ja lastauskalusto ovat sähköistettyjä. Satamassa paa- lit siirretään kuljettimeen, josta trukit siirtävät ne varastoon ja syöt- tävät edelleen sähköllä toimivalle nosturille laivaan lastausta varten. Ideaalitilanteessa vältytään perinteiseltä välivarastoinnilta ja tavara liik- kuu lähes taukoamatta. Mahdollisimman kitkattoman logistiikkaketjun suunnittelu ja rakenta- minen on ollut Pulkkisen mukaan haastavaa, mutta samalla myös erit- täin palkitsevaa. ”Kaikki on suunniteltu ja toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla ja tii- viissä yhteistyössä Kemin kaupungin, Kemin Satama Oy:n, Väyläviraston sekä logistiikkakumppaneiden kanssa. Tehokkaasti toimivan logistiikka­ ketjun avulla pystymme varmistamaan luotettavat toimitukset asiakkail- lemme ympäri maailman.” •

Kemin biotuotetehtaan käynnistyttyä tehdasalueella käy päivittäin yhdek- sän puuta kuljettavaa junaa ja noin 250 rekkakuljetusta, joista 180 on puunkuljetusautoja. Ideana on, että kuljetus- ja varastointiajat ovat hankinta- ja toimitus­ ketjuissa mahdollisimman lyhyet, kertoo Metsä Groupin logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen . ”Tavoitteena on, että suurin osa saapuvasta puuraaka-aineesta ohja- taan suoraan tuotantoon. Valmiit sellupaalit puolestaan siirtyvät kul- jettimilla suoraan suuren kapasiteetin HCT-rekkoihin (High Capacity Transport), jotka liikennöivät Kemin satamaan 24/7-periaatteella.” Junat ja autot omille reiteilleen Aiempaa suuremmat liikenne- ja raaka-ainemäärät edellyttävät uuden- laisia ratkaisuja erityisesti tehdasalueen tie- ja ratajärjestelyihin. Väylä­ virasto pidentää ja sähköistää Kemin ratapihan kaksi raidetta. Lisäksi ratapihan pohjoispuolelle rakennetaan lisäraideosuus, johon lii- tetään Metsä Fibren rakentama sähköistetty yksityisraide. Se mahdollis- taa sähköveturien käytön puukuljetuksissa ja parantaa liikenneturvalli- suutta, kun junaliikenne ei enää risteä muun liikenteen kanssa. ”Noin kaksi kolmasosaa puuvirrasta tulee tehtaalle junilla, loput auto- kuljetuksina. Raskas liikenne, tehtaan henkilöliikenne ja junat eriytetään turvallisesti omille reiteilleen.” Volyymien kasvaessa myös puulastien purkuun on haettu uusia rat- kaisuja ja teknologiaa. Puukentällä urakoivat sähkötoimiset, autonomi- set siltanosturit, joiden alle puulastissa olevat rekat ja junat ajetaan. Käy- tännössä nosturit hoitavat purkutyön täysin itsenäisesti. ”Olemme VR:n kanssa rakentaneet puutoimituksiin tehokkaan kuljetus- konseptin, jossa vaunut toimittavat puuta tehokkaasti tehtaalle. Purku­ aika täydelle junalle on kaksi tuntia, saapuvan rekan 9–12 minuuttia.”

46

Powered by