Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Lyhyesti

Fibre Online on jatkossa Metsä Pulp Online Fibre Online on lunastanut paikkansa tärkeänä tietokanavana, joka palvelee selluasiakkaita kellonaikaan ja viikonpäivään katsomatta. Alkuvuonna 2023 palvelu uudistuu ja saa uuden nimen, Metsä Pulp Online. Palvelun arkkitehtuuria on uudistettu ja se on viety uudelle ohjel- mistoalustalle. Uudistusten myötä erityisesti suorituskyky tulee pa- ranemaan, jolloin tietosisällöltään suurimmatkin raportit avautuvat nopeammin. Uudistuksessa on panostettu myös palvelun helppo- käyttöisyyteen ja käyttäjähallintaa on yksinkertaistettu. Tuttuun tapaan palvelusta löytyvät tiedot niin toimituksista ja niiden aikatauluista kuin tuotteiden laadusta. Lisäksi sieltä löytyvät tarvitta- vat dokumentit vastuullisuuteen ja tuoteturvallisuuteen liittyen. Metsä Pulp Onlinesta ja sen kehittämisestä vastaava teknisen asiakaspalvelun päällikkö Tari Väätäinen sanoo, että palvelun kehitystyössä tärkeä rooli on ollut ja tulee olemaan Metsä Fibren asiakkailla. ”Kehitystyön perustana ovat olleet asiakkailta saadut palautteet ja ideat. Viime vuosina olemme keskittyneet palvelun toiminnallisuuk- sien parantamiseen ja sisällön laajentamiseen.” Vaikka kyse on pitkälti omatoimisesti käytettävästä verkkopalvelusta, auttavat Metsä Fibren ammattilaiset asiakasta sen käyttöönotossa. Kun käyttöoikeudet ja henkilökohtaiset tunnukset palveluun ovat valmiit, testataan niiden toimivuus vielä yhdessä. Samalla käydään läpi online-palvelun sisältö ja toiminnallisuudet. ”Koulutus voidaan toteuttaa näppärästi asiakkaan luona tai Teamsilla joko henkilökohtaisena tai ryhmäkoulutuksena. Opastusta saa toki muulloinkin, jos eteen tulee pulmia”, Väätäinen sanoo.

Tunnustusta vastuullisuustyöstä

Metsä Fibre on saanut jälleen EcoVadiksen korkeim­ man platinatason tunnustuksen tekemästään vastuullisuustyöstä. Saamillaan pisteillä 82/100 Metsä Fibre kuuluu parhaimman yhden prosentin joukkoon EcoVadiksen arvioimien sellu-, paperi- ja kartonki­ valmistajien luokassa. EcoVadiksen arviointi keskittyy 21 tunnistettuun vas- tuullisuuden kriteeriin ympäristöasioiden, työelämän käytäntöjen, eettisten toimintatapojen ja kestävän hankinnan näkökulmista. Metsä Fibre arvioitiin erityi­ sen korkealle (90/100 pistettä) ympäristöasioihin liittyen, ja yhtiö sai aiempia vuosia korkeammat arviot kaikista muista osioista.

Sellusta oppia verkkokurssilla Metsä Fibren sellun tuotantoprosessista kertovalla verkkokurssilla pääsee tutustumaan tarkemmin, kuinka ensiluokkainen sellu syntyy, ja mitkä tekijät vaikuttavat sen laatuun. Kurssi löytyy asiakkaita varten rakennetusta Metsä Learning Hub -palvelusta, jossa on tarjolla myös kestävästä kehityksestä kertova kurssi. Palvelun saa käyttöön ottamalla yhteyttä omaan asiakasyhteyshenkilöön.

5

Powered by