Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Lyhyesti

Tiesitkö?

Kemin biotuotetehdas tuottaa 2,0 TWh uusiutuvaa sähköä vuodessa, mikä vastaa noin sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta Suomen sääolosuhteissa. 100 000

Tukea tulevaisuuden osaamiseen

Metsä Group lahjoitti keväällä 2022 yhteensä lähes miljoona euroa seitsemälle suomalaiselle yliopistol- le. Lahjoitukset kohdistettiin yliopistosta riippuen tekniikan-, luonnontieteelliselle- tai maatalous-metsä- tieteelliselle koulutusalalle. Vuoden 2021 lopulla Metsä Group lahjoitti yhteensä 500 000 euroa kumppani­ yliopistoilleen Helsingin ja Oulun yliopistoille.

Luonnon monimuotoisuutta tukemassa

Metsä Group tukee rahallisin panoksin ja asiantuntemuksellaan luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parantavia alueellisesti olennaisia ja vaikuttavia kehityshankkeita Suomessa. Toimenpiteet ovat osa yhtiön vuosien 2021–2030 aikana toteuttamaa Luonnon- hoidon ohjelmaa. Talousmetsien ulkopuolella toteutettavat hankkeet voivat liittyä esi- merkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai uusiin vesien- suojelumenetelmiin. Kaksi ensimmäistä rahoitushakukierrosta on jo pidetty ja kohteet valittu, seuraava hakukierros alkaa keväällä 2023. ”Olen iloinen siitä, että perustimme ohjelman, joka turvaa metsien monimuotoisuutta. Panostamme hankkeeseen 10 vuoden aikana useita miljoonia ilman voittotavoitteita”, kertoo Metsä Groupin vastuullisuusasioista vastaava johtaja Katja Tuomola . Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan myös lehtojen suoje- lulla. Suomen metsien pinta-alasta vain 1–2 prosenttia on lehtoja, mutta niissä elää noin 45 prosenttia uhanalaisista metsälajeista. ”Lehtojen runsasravinteinen maaperä luo edellytykset runsaan kasvilajiston esiintymiselle, mikä puolestaan tarjoaa ravintoa esi- merkiksi hyönteisille. Siksi suosittelemme lehdoille luonnonhoitoa puunkasvatuksen sijaan.” Metsä Group käy vuodesta 2022 alkaen läpi omistajajäsentensä metsissä sijaitsevat lehdot ja neuvoo niiden hoidossa.

Elämyksellinen vierailu Pro Nemuksessa Metsä Groupin Pro Nemus -vierailukeskus yhdistää virtuaalitodellisuutta, luontoa ja elämyksellisyyttä tarjo- ten näin kattavan läpileikkauksen konsernin toimintaan, tuotteisiin ja innovaatioihin sekä pohjoisen puun moni- naisiin mahdollisuuksiin. Vierailukeskus on tarkoitettu Metsä Groupin eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, metsänomistajille, vaikuttajille ja opiskelijoille. Vierailu- keskus sijaitsee Äänekosken biotuotetehtaan alueella. Pro Nemus on latinaa ja tarkoittaa ”metsän puo- lesta”. Keskusta uudistetaan jatkuvasti, jotta kävijöille pystytään varmistamaan elämyksellinen ja informa- tiivinen vierailukokemus. Mikäli haluaisit vierailla Pro Nemuksessa, otathan yhteyttä omaan Metsä Fibren yhteyshenkilöösi.

7

Powered by