Fibre-asiakaslehti 2022/2023

Fibre-lehti on Metsä Fibren selluasiakkaille suunnattu julkaisu, joka kattaa koko selluntuotannon arvoketjun. Lue uusimmasta numerosta Kemin uudesta biotuotetehtaasta, kiertotaloudesta sekä sellutehtaiden tekemästä ympäristötyöstä.

2022

2023

METSÄ FIBREN ASIAKASLEHTI

Kasvua Kemistä Kiertotalouden aika Vastuullista sellua

Sisältö

Myynnin tervehdys Asiakaskyselyn tulokset auttavat palvelemaan paremmin sivu 4

Lyhyesti Kuulumisia meiltä ja maailmalta sivut 5–7

Vastuullisuus 2030 vastuullisuustavoitteemme toteutumassa ennakoitua nopeammin sivu 8

Toimitusjohtajalta Tavoitteena kestävä kasvu asiakkaidemme kanssa sivu 9

Pitkäjänteinen ympäristötyö on osa päivittäistä toimintaamme, sivut 66–73

Materiaalina sellu Kartonkiteollisuus saa uusia mahdollisuuksia, kun muoville tarvitaan vaihtoehtoja sivut 10–17

Katse markkinoihin Megatrendit varmistavat sellun kysynnän sivut 20–23

Yhteistyössä ESL Shipping haluaa olla vastuullisen merenkulun edelläkävijä sivut 18–19

Arjessa Aloitat todennäköisesti päiväsi laittamalla sellua suuhun sivut 24–25

Kartonkiteollisuus etsii uusia innovaatioita, sivut 10–17

Asiakkaamme APRIL Group satsaa vastuullisuuteen sivut 26–27

Kestävä metsänhoito Metsän luontoarvojen vaaliminen on tärkeä osa suomalaista metsänhoitoa sivut 28–35

Näkökulma Puupohjainen kiertotalous on nyt ajankohtainen sivu 36

Kemin biotuotetehdas Kemin biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä sivut 37–48

2

Sisältö

SEURAA METSÄ FIBREÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA

FIBRE ASIAKASLEHTI 2022–2023 | METSÄ FIBRE, PL 30, 02020 METSÄ | WWW.METSAGROUP.COM/METSAFIBRE/ | JULKAISIJA: METSÄ FIBRE | PÄÄTOIMITTAJA: TIINA TASSI | TOIMITUSNEUVOSTO: ARI HARMAALA, MIKAEL LAGERBLOM, KUSTAA LAINE, RAILI KOPONEN, TOM NICKULL, ANNA-LIISA PENNANEN, HENRI SALORANTA, ANNA SUURNÄKKI, HARRI VERTANEN, KATRI-ELISA VIITANEN | TUOTANTO: HUBE HELSINKI | ASIAKKUUSJOHTAJA : SANNA LAAKKONEN | TUOTTAJA: KATRI RIIHIVAARA | ULKOASU: HUBE HELSINKI | KANNEN KUVA : MIKKO TIKKA, FOTONOKKA | PAINO: PUNAMUSTA OY | ISSN: 2736-8297 (PAINETTU), 2737-0925 (VERKKOJULKAISU) | LEHTI JULKAISTAAN SUOMEKSI, ENGLANNIKSI JA KIINAKSI | OSOITELÄHDE: METSÄ FIBREN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄREKISTERI | JOS ET HALUA JATKOSSA VASTAANOTTAA LEHTEÄ, LÄHETÄ MEILLE SÄHKÖPOSTIA: METSAFIBRE.MARKETING@METSAGROUP.COM | KANSI : METSÄBOARD PRIME FBB BRIGHT 210 G | SISÄSIVUT: GALERIEART MATT 130 G

Kemin biotuotetehdas

Kemin biotuotetehdas

käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä

Valmistuessaan se on pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos ja edustaa kaikin tavoin maailman huippua.

sivut 37–48

Teknologia Fines Management Audit -palvelu tarjoaa konkreettisia etuja sivut 74–75

Toimintamme Nemus Futurum esittelee kestävää metsänhoitoa sivut 49–52 Maailmalla Guangxin provinssi Kiinassa kasvaa investointien ansiosta sivut 53–55

Innovaatiot & investoinnit Biokemikaalien tuotanto kasvaa vastaamaan kysyntää sivut 61–63 Asiakkaamme Pehmojätti Sofidel arvostaa Metsä Fibren globaalia toimintaa sivut 64–65 Vastuullisesti Ympäristövaikutusten tarkkailu on tärkeä osa tehtaidemme toimintaa sivut 66–73

Ammattilainen Mikael Engman auttaa asiakkaitamme Aasiassa sivut 76–77

Metsä Fibre Avainlukuja toiminnastamme sivut 78–79

Vaikuttaja VTT:n Antti Vasara uskoo syväteknologioiden mullistavan metsäalan sivut 56–60

3

Myynnin tervehdys

Tutustu asiakaskyselyn tuloksiin

Palvelemme entistäkin paremmin

Keväällä 2022 kaikilla markkina-alueilla toteuttamamme asiakaskyselyn tulokset olivat muka- vaa luettavaa. Vastasitte kyselyyn aktiivisesti ja annoitte paljon sekä positiivista että rakentavaa palautetta toiminnastamme. Suuri kiitos kaikille vastaajille! Saimme teiltä kiitosta tuotteiden laadusta, luotettavuudesta ja asiakaspalvelusta sekä panostuk­ sestamme vastuullisuuteen. Kysyimme myös, miten voisimme kehittää pitkän aikavälin yhteis­ työtä kanssanne. Vastauksissa nousi esiin, että moni odottaa pääsevänsä tekemään kanssamme aiempaa tiiviimpää yhteistyötä ja tapaamaan pitkästä aikaa saman pöydän ääressä kasvokkain. Asiakaskysely antaa meille arvokasta tietoa ja auttaa meitä parantamaan toimintaamme jatku- vasti. Analysoimme tulokset ja määritimme toimenpiteet, joihin tartumme kaikilla markkina-­ alueilla. Neljä tärkeintä kehityskohtaa ovat toimitusketjun hallinta, tuotteet ja innovointi, kumppanuudet ja yhteistyö sekä hintojen ja kustannusten hallinta. Tarjoamme jatkossa asiakkaillemme entistä parempaa tukea esimerkiksi vastuullisuuden kehit- tämiseen sekä energiankulutuksen ja veden käytön vähentämiseen. Ensi vuonna käynnistyvän Kemin biotuotetehtaan myötä pystymme entistä paremmin vastaamaan kasvavaan korkea­ laatuisen, vastuullisesti tuotetun sellun kysyntään. Haluamme aina ylittää asiakkaidemme odotukset. Se onnistuu, jos pystymme jatkuvasti uudis- tumaan ja kehittämään vahvuuksiamme. Kuulemme jatkossakin mielellämme, miten olemme tässä työssä onnistuneet.

Ari Harmaala Johtaja, Myynti ja markkinointi Metsä Fibre

4

Lyhyesti

Fibre Online on jatkossa Metsä Pulp Online Fibre Online on lunastanut paikkansa tärkeänä tietokanavana, joka palvelee selluasiakkaita kellonaikaan ja viikonpäivään katsomatta. Alkuvuonna 2023 palvelu uudistuu ja saa uuden nimen, Metsä Pulp Online. Palvelun arkkitehtuuria on uudistettu ja se on viety uudelle ohjel- mistoalustalle. Uudistusten myötä erityisesti suorituskyky tulee pa- ranemaan, jolloin tietosisällöltään suurimmatkin raportit avautuvat nopeammin. Uudistuksessa on panostettu myös palvelun helppo- käyttöisyyteen ja käyttäjähallintaa on yksinkertaistettu. Tuttuun tapaan palvelusta löytyvät tiedot niin toimituksista ja niiden aikatauluista kuin tuotteiden laadusta. Lisäksi sieltä löytyvät tarvitta- vat dokumentit vastuullisuuteen ja tuoteturvallisuuteen liittyen. Metsä Pulp Onlinesta ja sen kehittämisestä vastaava teknisen asiakaspalvelun päällikkö Tari Väätäinen sanoo, että palvelun kehitystyössä tärkeä rooli on ollut ja tulee olemaan Metsä Fibren asiakkailla. ”Kehitystyön perustana ovat olleet asiakkailta saadut palautteet ja ideat. Viime vuosina olemme keskittyneet palvelun toiminnallisuuk- sien parantamiseen ja sisällön laajentamiseen.” Vaikka kyse on pitkälti omatoimisesti käytettävästä verkkopalvelusta, auttavat Metsä Fibren ammattilaiset asiakasta sen käyttöönotossa. Kun käyttöoikeudet ja henkilökohtaiset tunnukset palveluun ovat valmiit, testataan niiden toimivuus vielä yhdessä. Samalla käydään läpi online-palvelun sisältö ja toiminnallisuudet. ”Koulutus voidaan toteuttaa näppärästi asiakkaan luona tai Teamsilla joko henkilökohtaisena tai ryhmäkoulutuksena. Opastusta saa toki muulloinkin, jos eteen tulee pulmia”, Väätäinen sanoo.

Tunnustusta vastuullisuustyöstä

Metsä Fibre on saanut jälleen EcoVadiksen korkeim­ man platinatason tunnustuksen tekemästään vastuullisuustyöstä. Saamillaan pisteillä 82/100 Metsä Fibre kuuluu parhaimman yhden prosentin joukkoon EcoVadiksen arvioimien sellu-, paperi- ja kartonki­ valmistajien luokassa. EcoVadiksen arviointi keskittyy 21 tunnistettuun vas- tuullisuuden kriteeriin ympäristöasioiden, työelämän käytäntöjen, eettisten toimintatapojen ja kestävän hankinnan näkökulmista. Metsä Fibre arvioitiin erityi­ sen korkealle (90/100 pistettä) ympäristöasioihin liittyen, ja yhtiö sai aiempia vuosia korkeammat arviot kaikista muista osioista.

Sellusta oppia verkkokurssilla Metsä Fibren sellun tuotantoprosessista kertovalla verkkokurssilla pääsee tutustumaan tarkemmin, kuinka ensiluokkainen sellu syntyy, ja mitkä tekijät vaikuttavat sen laatuun. Kurssi löytyy asiakkaita varten rakennetusta Metsä Learning Hub -palvelusta, jossa on tarjolla myös kestävästä kehityksestä kertova kurssi. Palvelun saa käyttöön ottamalla yhteyttä omaan asiakasyhteyshenkilöön.

5

Lyhyesti

75 % Metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maapinta- alasta. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa.

12,6 % Suomessa on 2,9 miljoonaa hehtaaria suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä, joiden osuus metsä­ pinta-alasta on 12,6 prosenttia.

108 Suomen metsät

milj. m 3

kasvavat vuosittain noin 108 miljoonaa kuutiometriä.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Uuden sukupolven pakkausmateriaaleja

Anna palautetta lehdestämme!

Teemme Fibre-lehteä selluasiakkaillemme ja toivomme, että saamme palautetta lehden sisällöstä. Missä onnis- tuimme, missä voisimme parantaa? Mikä oli erityisen kiinnostavaa, mikä tarjosi uutta tietoa tai ilahdutti? Entä mistä aiheista olisi mukava lukea tulevissa numeroissa?

Voidaanko biopohjaisista polymeereistä tuottaa uusia pinnoitteita ja päällysteitä pakkausmateriaaleihin? Mikä on kuitupohjaisten materi- aalien potentiaali pakkausmateriaalien uudelleenkäytössä? Muun muassa näitä teemoja tutkitaan Metsä Groupin ja Fortumin perustamassa ExpandFibre-ekosysteemissä, jolle on myönnetty tutkimusrahoitusta yhteensä 70 miljoonaa euroa. Tähän mennessä ExpandFibre-ekosysteemin puitteissa on käyn- nistetty 12 merkittävää tutkimusprojektia. Metsä Groupille tärkeitä teemoja ovat pakkaukset, tekstiilikuidut, biokomposiitit sekä muut uudet kuitutuotteet. Tutkimusprojekteihin osallistuu useita asiantuntevia kumppaneita, joille nämä teemat ovat keskeisiä. Projekteissa on mukana myös Metsä Groupin asiakkaita. ExpandFibre-ekosysteemi tarjoaa mahdollisuuden jakaa näkö­ kantoja ja ideoita sellaisten toimijoiden seurassa, joita yhdistää sama näkemys kestävästä kehityksestä. Näin syntyvä innovaatio- ja yhteistyökumppanuus voi tuoda uusia näkökulmia ja yhteyksiä hankesuunnitteluun, oli sitten kyse yritysten omista tai yritysten ja tutkimuslaitosten välisistä projekteista.

Metsä Groupin ja Valmetin koetehtaalta vaihtoehtoja muovipakkauksille Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin ja Valmetin yhteinen 3D-kuitutuotteen koetehdas Äänekoskella käynnistyi keväällä 2022. Koetehtaalla valmistetaan uutta Muoto®-tuotetta. Uusiutuvasta ja vastuullisesti kasvatetusta puuraaka-aineesta tehty Muoto® on erinomainen vaihtoehto muoville monissa loppukäytöissä, esimerkiksi erikokoisissa ja -muotoi­ sissa ruokapakkauksissa. Muoto® -tuotteen ominaisuuksia ja valmistus­ menetelmää kehitetään koetehtaassa ja tuotteen potentiaalia testataan markkinoilla. Jos markkinoiden kiinnostus ja tuotteen toimivuus pystytään osoitta- maan laajassa mittakaavassa, Metsä Group harkitsee suuremman tuotantolaitoksen rakentamista.

6

Lyhyesti

Tiesitkö?

Kemin biotuotetehdas tuottaa 2,0 TWh uusiutuvaa sähköä vuodessa, mikä vastaa noin sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta Suomen sääolosuhteissa. 100 000

Tukea tulevaisuuden osaamiseen

Metsä Group lahjoitti keväällä 2022 yhteensä lähes miljoona euroa seitsemälle suomalaiselle yliopistol- le. Lahjoitukset kohdistettiin yliopistosta riippuen tekniikan-, luonnontieteelliselle- tai maatalous-metsä- tieteelliselle koulutusalalle. Vuoden 2021 lopulla Metsä Group lahjoitti yhteensä 500 000 euroa kumppani­ yliopistoilleen Helsingin ja Oulun yliopistoille.

Luonnon monimuotoisuutta tukemassa

Metsä Group tukee rahallisin panoksin ja asiantuntemuksellaan luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parantavia alueellisesti olennaisia ja vaikuttavia kehityshankkeita Suomessa. Toimenpiteet ovat osa yhtiön vuosien 2021–2030 aikana toteuttamaa Luonnon- hoidon ohjelmaa. Talousmetsien ulkopuolella toteutettavat hankkeet voivat liittyä esi- merkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai uusiin vesien- suojelumenetelmiin. Kaksi ensimmäistä rahoitushakukierrosta on jo pidetty ja kohteet valittu, seuraava hakukierros alkaa keväällä 2023. ”Olen iloinen siitä, että perustimme ohjelman, joka turvaa metsien monimuotoisuutta. Panostamme hankkeeseen 10 vuoden aikana useita miljoonia ilman voittotavoitteita”, kertoo Metsä Groupin vastuullisuusasioista vastaava johtaja Katja Tuomola . Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan myös lehtojen suoje- lulla. Suomen metsien pinta-alasta vain 1–2 prosenttia on lehtoja, mutta niissä elää noin 45 prosenttia uhanalaisista metsälajeista. ”Lehtojen runsasravinteinen maaperä luo edellytykset runsaan kasvilajiston esiintymiselle, mikä puolestaan tarjoaa ravintoa esi- merkiksi hyönteisille. Siksi suosittelemme lehdoille luonnonhoitoa puunkasvatuksen sijaan.” Metsä Group käy vuodesta 2022 alkaen läpi omistajajäsentensä metsissä sijaitsevat lehdot ja neuvoo niiden hoidossa.

Elämyksellinen vierailu Pro Nemuksessa Metsä Groupin Pro Nemus -vierailukeskus yhdistää virtuaalitodellisuutta, luontoa ja elämyksellisyyttä tarjo- ten näin kattavan läpileikkauksen konsernin toimintaan, tuotteisiin ja innovaatioihin sekä pohjoisen puun moni- naisiin mahdollisuuksiin. Vierailukeskus on tarkoitettu Metsä Groupin eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, metsänomistajille, vaikuttajille ja opiskelijoille. Vierailu- keskus sijaitsee Äänekosken biotuotetehtaan alueella. Pro Nemus on latinaa ja tarkoittaa ”metsän puo- lesta”. Keskusta uudistetaan jatkuvasti, jotta kävijöille pystytään varmistamaan elämyksellinen ja informa- tiivinen vierailukokemus. Mikäli haluaisit vierailla Pro Nemuksessa, otathan yhteyttä omaan Metsä Fibren yhteyshenkilöösi.

7

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteistamme ja niiden saavuttamiseksi tekemästämme työstä

Vastuullisuus

Katsaus kestävän kehityksen 2030 tavoitteisiin

Metsä Groupin vuodelle 2030 asettamat vastuullisuustavoitteet ovat hyvää vauhtia toteutumassa jopa ennakoitua nopeammin. Metsä Fibrellä on tärkeä rooli näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Tutustu vuoden 2021 lukuihimme.

Metsä Fibre on sitoutunut edistämään toiminnallaan vastuullista, hiilineutraalia ja resurssiviisasta toimintaa. Puhdas vesi, kiertotalous ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat asioita, joihin haluamme osaltamme tuoda ratkaisuja. Mittavat investoinnit Rauman uuteen mäntysahaan ja vuonna 2023 toimintansa aloittavaan Kemin biotuotetehtaaseen vauhdittavat matkaamme kohti tavoitteiden täyttymistä.

FOSSIILITTOMAT TEHTAAT

RAAKA-AINEIDEN JÄLJITETTÄVYYS

Tavoite 2030: Tehtaiden fossiiliset CO2–päästöt 0, fossiilittomien polttoaineiden osuus 100 %. Metsä Fibre 2021: Fossiilittomien polttoaineiden osuus 97 %.

Tavoite 2030: Kaikkien raaka-aineiden jäljitettävyys 100 %. Metsä Fibre 2021: Kaikkien raaka-aineiden jäljitettävyys 96 %. Puuraaka-aine on täysin jäljitettävissä ja tulee kestävästi hoidetuista metsistä ja kontrolloiduista lähteistä.

VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU

FOSSIILITTOMAT RAAKA-AINEET

Tavoite 2030: 100 % raaka-ainetoimittajista toimii asetettujen ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten vastuullisuusvaatimusten mukaisesti (Supplier Code of Conduct). Metsä Fibre 2021: 97 % raaka-ainetoimittajista toimii yllä mainittujen vastuullisuusvaatimusten mukaisesti.

Tavoite 2030: Fossiilittomien raaka-aineiden osuus 100 %.

Metsä Fibre 2021: Fossiilittomien raaka- aineiden osuus 99,99 %, sellutuotannossa 100 %.

RESURSSITEHOKAS TUOTANTO

RESURSSITEHOKAS TUOTANTO

Tavoite 2030: Tuotannon kiinteät sivuvirrat hyödyn­ netään 100-prosenttisesti materiaaleina tai energiana. Metsä Fibre 2021: Tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen 85 %. Sellutuotannon sivuvirtana syntyvälle viherlipeäsakalle etsitään aktiivisesti uusia käyttömahdollisuuksia.

Tavoite 2030: Sellutehtaiden prosessiveden käyttöä vähennetään 25 % per tuotetonni vuoden 2018 tasosta. Metsä Fibre 2021: Prosessiveden käyttöä vähennetty –1 %.

TURVALLINEN JA TAPATURMATON TYÖYMPÄRISTÖ

VASTUULLINEN YRITYSKULTTUURI

Tavoite 2030: Tapaturmataajuus (LTA1) 0. Metsä Fibre 2021: Tapaturmataajuus 7,6.

Tavoite 2030: Eettisyysbarometrin tuloksena eettisyysindeksi 100 %. Metsä Fibre 2021: Eettisyysindeksi 83,5 %.

METSÄT

Tavoite 2030: Metsiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen 30 % vuoden 2018 tasosta.

Tavoite 2030: Tuotteisiin sitou- tuneen hiilen määrän lisääminen 30 % vuoden 2018 tasosta.

Tavoite 2030: Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen, lahopuun määrän lisääminen.

Nämä ovat Metsä Group -tason kestävän kehityksen tavoitteita ja Metsä Forestin kestävän kehityksen toimenpiteitä.

8

Toimitusjohtajalta

Kohti kestävää erinomaisuutta

MATTI REMES, Kuva: Kristiina Hemminki, Fotonokka

Metsä Fibren tavoitteena on kestävä erinomaisuus. Se tar- koittaa teollista tehokkuutta, pitkäaikaisia asiakassuhteita ja kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja. Väestönkasvu, kaupungistuminen, luontokato, ilmastonmuutos, digitalisaatio. Nämä megatrendit ovat vaikuttaneet metsäteolli- suuteen jo pitkään, mutta niiden merkitys ja vaikutus toiminta­ ympäristössämme ja asiakkaidemme liiketoiminnassa on vah- vistunut. Päivitetyssä strategiassamme huomioimme liiketoiminta­ ympäristön muutokset, ja tavoitteemme kiteytyvät kolmeen strategiseen hankkeeseen: Haemme teollista tehokkuutta kilpailukyvyn jatkuvan paran- tamisen varmistamiseksi. Tuemme myös asiakkaiden teollista tehokkuutta tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden avulla. Selluliiketoiminnassa huolehdimme systemaattisesti tehtaidem- me käyntivarmuudesta ja ympäristötehokkuudesta. Uudistamme tuotantolaitoksiamme suunnitelmallisesti hyödyntämällä uusinta teknologiaa. Nyt rakenteilla oleva uusi Kemin biotuotetehdas tu- lee valmistuessaan olemaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos, joka tuo meille lisää sellukapasiteettia ja edistää kestävän kehityksen tavoitteidemme toteutumista. Korostamme pitkäaikaisia asiakassuhteita ja niiden jatkuvaa kehittämistä. Uskomme, että pitkäaikainen yhteistyö tuottaa kai- kille osapuolille parhaat tulokset. Haluamme palvella asiakkaitamme toimittamalla korkealuok- kaista sellua ja tarjoamalla asiantuntevaa teknistä asiakaspalve- lua. Selluliiketoiminnassa meillä on paljon asiakkaita, jotka kas- vattavat tuotantoaan ja vahvistavat asiakkuuksiaan. Pystymme tukemaan asiakkaidemme kasvua tarjoamalla entistä enemmän vastuullisesti tuotettua sellua kasvavan tuotantokapasiteettimme ansiosta. Etsimme kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Kehitämme uusia biotuotteita korvaamaan fossiilisista raaka-­ aineista valmistettuja tuotteita sekä vahvistamme edelleen biotuotetehdaskonseptiamme tuotannon sivuvirtojen täysi- määräiseksi hyödyntämiseksi. Jatkamme työtä tehtaidemme ympäristösuorituskyvyn jatkuvaksi parantamiseksi.

Käytämme kestävästi hoidetuista metsistä tulevaa pohjoista puuta, ja puunhankintamme yhteydessä huomioidaan luonnon monimuotoisuus. Olemme sitoutuneet fossiilipolttoaineista va- paaseen tuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Nämä teemat ovat entistä tärkeämpiä myös asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Yhdessä hillitsemme ilmastonmuutosta ja alennamme koko tuotanto- ja jalostusketjun ympäristövaiku- tuksia. Visiomme on olla asiakkaidemme halutuin kumppani. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka edellyttää jatkuvaa toiminnan parantamista. Uskon, että visiomme on saavutettavissa vahvalla pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Tavoittelemme kestävää erinomaisuutta. Se tarkoittaa kestävää ja kannattavaa kasvua yhdessä asiakkaidemme kanssa. •

Ismo Nousiainen, Toimitusjohtaja, Metsä Fibre

9

10

Materiaalina sellu

Kestävästi luovaa

SAMI ANTEROINEN, Kuvat: Metsä Board

Kestävä kehitys muokkaa pakkausteollisuutta kovalla teholla. Suu- ret kansainväliset brändit ja tiedostavat kuluttajat etsivät kestäviä, biohajoavia, kierrätettäviä ja jopa uudelleenkäytettäviä ratkaisuja. ”Puhumme yhdestä maailman suurimmista toimialoista, sillä pakkauksia käytetään elintarvikkeissa, kulutustavaroissa ja lait- teissa – käytännössä kaikkialla”, sanoo João Cordeiro , konsultti- toimisto AFRY:n globaalin Pulp & Paper -yksikön johtaja. ”Hyvin suunniteltu pakkaus suojaa sisältöä, ehkäisee vaurioita kuljetuksen aikana, säilyttää tuotteen alkuperäiset ominaisuudet ja samalla markkinoi tavaraa kuluttajille.” Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti käytössä olevat pakkaus­ materiaalit ovat muovi, metalli, lasi, puu sekä paperi ja kartonki. Cordeiro huomauttaa, että muovit muodostavat edelleen valta- osan pakkausteollisuudesta, koska muovi on kustannustehokas, kevyt ja monipuolinen materiaali. Muoville tarvitaan vaihtoehtoja. Kartonkiteollisuudella on nyt ennennäkemätön mahdollisuus ottaa käyttöön koko toimialaa ravistelevia, uudenlaisia pakkausratkaisuja.

Kierrätettävä kartonkikansi

The Paper Lid Company valmistaa take away -juomakuppien kansia täysin kierrätettävästä dispersiopäällysteisestä kartongista. Yritys käyttää kehittä­ määnsä uutta tekniikkaa, jonka avulla kartongista voidaan tehdä halutun muo- toista. Tuloksena on yksiosainen kansi, joka napsahtaa tiiviisti paikoilleen, ja jonka toiminnallinen suorituskyky vastaa perinteistä muovikantta. Täysin kierrätettävän kartonkikannen hiilijalanjälki on yli puolet pienempi kuin muovisen.

11

”Kartonkiteollisuudella on monia eri mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä.”

”Uusiutuvat kuitupohjaiset pakkaukset koostuvat pääosin pape- rista ja kartongista. Niitä kulutetaan nykyään noin 230 miljoonaa tonnia maailmanlaajuisesti. Ne ovat toiseksi suurin pakkausraaka- aine, ja niiden markkinaosuus jatkaa kasvamistaan. Muovista luopuminen edellyttää pakkausteollisuuden suurta muutosta globaalisti”, Cordeiro sanoo. ”Kuluttajien lisääntyvän tietoisuuden johdosta sääntelyviran- omaiset, tuotemerkkien omistajat ja materiaalintoimittajat etsivät innovatiivisia lähestymistapoja kestäviin pakkauksiin.” Isot brändit hereillä Cordeiro on havainnut useiden johtavien kansainvälisten brän- dien tekevän nyt strategisia valintoja, jotka liittyvät pakkaus- suunnitteluun ja materiaaleihin. Monet yhtiöt ovat ilmoittaneet olevansa vahvasti sitoutuneita vähentämään pakkausten hiili­ jalanjälkeä – ja muovista on äkisti tullut tarinan konna. Esimerkiksi suomalaistenkin kotitalouksien hyvin tuntema Uni- lever on ilmoittanut, että vuoteen 2025 mennessä se puolittaa ensi- muovin käytön, mikä vähentää yli 100 000 tonnia muovia vuodessa. ”Yli viidenkymmenen vuoden kasvun jälkeen muovipakkausten käyttö näyttää saavuttaneen huippunsa ja alkaa vähentyä monissa maissa. Sääntelyviranomaiset – ovatpa ne kansallisia, alueellisia tai kunnallisia – ovat myös huolissaan kertakäyttöisten muovien aiheuttamista ongelmista”, Cordeiro toteaa. Ei siis ole ihme, että kuitupohjaisten pakkausmateriaalien kysyntä kasvaa. Maailmanlaajuisten kartonkimarkkinoiden volyymi on nou- semassa 50 miljoonaan tonniin. Määrä koostuu pääasiassa kulutus- tavaroiden kuten elintarvikkeiden, makeisten, juomien, kosmetiikan ja lääkkeiden pakkaamiseen käytettävistä kartonkikoteloista. ”Kartonkiteollisuudella on monia eri mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä.”

Dispersiopäällysteinen kartonki kehityksen kärjessä Muovien käytön vähetessä on tärkeää tunnistaa myös niin kutsu- tun barrier-teknologian merkitys. Nykyisellään monet kartongit saavat jonkinlaisen muovipinnoitteen, Cordeiro sanoo. ”Erittäin ohutta PE-ekstruusiopäällystettä tarvitaan tavallisesti tuomaan lisäsuojaa kartonkipohjaisissa pakkauksissa esimerkiksi vettä tai kaasuja vastaan. Nämä päällysteet ovat välttämättömiä monissa tuotteissa varmistamaan, että pakkaus tekee mitä pitää.” Cordeiron mukaan korkealaatuisen päällystetyn kartongin seg- mentin kasvun jatkuminen edellyttää mekaanisen ja kemiallisen sellun yhdistelmää. ”Taittopakkaussovelluksissa tarvitaan sekä lyhyt- että pitkä­ kuituisia kemiallisia selluja. Viimeaikaisten arvioidemme mukaan valkaistujen sulfaattisellulaatujen maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan jo pelkästään pakkaussegmentissä ylittävän 10 miljoo- naa tonnia vuoteen 2035 mennessä”, hän sanoo. Hämmentäviä innovaatiota Mark Beamesderfer , Metsä Boardin pakkauspalveluista vastaava johtaja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, on samaa mieltä: ympäril- lämme on juuri nyt tapahtumassa todellinen muutos. ”Siirtymä pois muovista tapahtuu kiihtyvällä vauhdilla, koska maiden hallitukset säätävät lakeja, joiden myötä monet muovi- pakkaustuotteet ja -välineet vähenevät ja poistuvat kokonaan”, Beamesderfer sanoo ja lisää, että markkinoilla on myös paljon hämmennystä. ”Esimerkiksi, ennen meillä oli muovipillit, jotka oli kääritty paperiin, mutta nyt on kartonkipillit käärittynä muoviin.” Beamesderferin mukaan covid-19-pandemia ja sen vaikutukset toimitusketjuihin ja materiaalien saatavuuteen ovat vaikeuttaneet eri toimijoiden kehityshankkeita, joissa tähdätään kestävän kehi-

João Cordeiro Konsulttitoimisto AFRY:n globaalin Pulp & Paper -toiminnan johtaja sanoo, että sääntelyviranomaiset, brändinomistajat ja materiaalintoimittajat etsivät innovatiivisia lähestymistapoja kestävän kehityksen pakkauksiin.

Mark Beamesderfer Metsä Boardin Pohjois- ja Etelä-Amerikan pakkaus- palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja uskoo, että pakkauksissa on juuri nyt meneillään valtava muutos, joka tuo hämmennystä markkinoille.

12

”On osa meidän ydinosaamistamme kehittää kuituja, jotka ovat kevyitä mutta samalla riittävän kestäviä.”

tyksen pakkausratkaisuihin. Monet ruokakaupat ja noutoruokaa myyvät ravintolat ovat siirtyneet kartongista takaisin muoviin. Beamesderfer pitää tilannetta väliaikaisena. ”Kun jätämme pandemian taaksemme ja toimitusketjun ongel- mat korjaantuvat, kartonkipohjaiset pakkaukset palaavat käyt- töön. Brändit palaavat kestävän kehityksen sitoumustensa ääreen öljyn maailmanmarkkinahintojen nousun ja sitä seuranneen muovimateriaalin kallistumisen kannustamina.” Beamesderfer huomauttaa, että tähän asti muovi on tarjonnut näkyvyyttä hyvin konkreettisella tavalla: pakkauksen muovisen osan kautta kuluttaja voi nähdä sisällön ennen ostoa. Mutta tarvit- seeko kuluttajan todella nähdä esimerkiksi paristot, mustekynät tai tupakansytyttimet ennen ostopäätöstä? ”Nyt kun ostoksia tehdään paljon verkossa, sellua ja kartonkia pakkauksiin tarjoavien yritysten tehtävänä on jatkuvasti haas- taa brändejä kehittämään edelleen perinteisiä muovia sisältäviä pakkauksiaan, jotka ovat pitkälti olleet tarkoitettuja tuotteiden esittelemiseen.” Kestävän kehityksen alkulähteillä Puun laatu ja vastuullisuus ovat luonnollisesti ympäristöystävällis- ten pakkausten lähtökohta. Metsä Fibren asiantuntijat voivat aut- taa kartonginvalmistajia löytämään parhaat raaka-aineratkaisut, yhtiön myyntipalveluista vastaava johtaja Tom Nickull toteaa. ”Kun on kyse vaativista toimialoista, kuten elintarvike- ja juoma­ teollisuudesta, koko arvoketjun jäljitettävyys on erittäin tärkeää – ja samalla asia, jota isot brändit ovat alkaneet vaatia”, hän sanoo. ”Lisäksi selluntuotannossa tulee aina huomioida ympäristö­ tehokkuus ja varmistaa tuoteturvallisuus sertifikaateilla.” Metsä Fibrelle korkealaatuisen pohjoisen puun käyttö raaka-­ aineena on kaiken A ja O.

”Meillä on erinomaista puuta, josta saadaan puhdasta ensikuitua. Kuitujen laatua kehitetään edelleen tuotantoprosessissamme.” Kuidun innovaatiomatka jatkuu Metsä Fibre tunnetaan erilaisten kuitulaatujen monipuolisesta osaamisesta. Elintarvike- ja juoma-ala osaa arvostaa esimerkiksi innovatiivisia, kevyempiä rakenteita, jotka ovat syntyneet tästä asiantuntemuksesta. ”On osa meidän ydinosaamistamme kehittää kuituja, jotka ovat kevyitä mutta samalla riittävän kestäviä”, linjaa Nickull. Mitä tulee pakkausten tulevaisuuteen, hän on samaa mieltä siitä, että muutos on tapahtumassa: muovi ei pärjää tilanteessa, jossa kestävät vaihtoehdot kehittyvät harppauksin. ”Puukuidun asema erinomaisena uusiutuvana materiaalina on varmasti yksi avain muutoksessa. Sen avulla voidaan saavuttaa vielä paljon nykyistä enemmän.” Muovikansi kahvimukiin – miksi ihmeessä? Pakkausalalla on kosolti tuoreita innovaatioita, jotka ovat poris- seet pinnan alla pitkään. The Paper Lid Companyn perustaja Matti Salonoja mietti jo vuosia sitten, että take-away-juomakupeille tarvitaan kartonkikannet – ja lopulta päätti tehdä asialle jotain. Yhdessä ystävänsä Ilkka Harjun kanssa, joka on Metsä Boardin EMEA- ja APAC-alueista vastaava pakkauspalvelujohtaja, Salon­ oja päätti luoda täysin kierrätettävän kartonkikannen juoma­ kupeille. ”Testasimme kannen ensimmäistä versiota jo vuonna 2016, ja lopullinen läpimurto kehitystyössä tapahtui vuonna 2020”, Salonoja kertaa. Tammikuussa 2022 kansi tuli vihdoin markkinoille, ja kesään mennessä sen myynti oli jo 20 miljoonaa kappaletta.

Tom Nickull Metsä Fibren myyntipalveluista vastaava johtaja näkee kuidun keskeisenä uusiutuvana materiaalina tämän päivän kestävien pakkausratkaisujen näkövinkkelistä – ja kuitu on vasta pääsemässä vauhtiin.

Matti Salonoja The Paper Lid Companyn perustaja näkee kovan luokan mahdollisuuksia kansainvälisillä ruoka- ja juomamarkkinoilla ja odottaa näkevänsä jopa radikaaleja innovaatioita lähitulevaisuudessa.

13

Nykytilanteessa on selvää, että niin isot kuin pienetkin yritykset etsivät kestävän kehityksen pakkausratkaisuja.

taiteilija, innovaatiopäällikkö Teppo Ylä-Hemmilä kertoo, että kun leipomo ryhtyi etsimään uutta pakkausratkaisua leivonnai- silleen, yrityksellä oli kaksi keskeistä vaatimusta. ”Halusimme pienentää pakkaustemme ympäristöjalanjälkeä ja samalla löytää ratkaisun, joka vähentää sitä aikaa, joka meillä kuluu pakkauksen kokoamiseen.” Kehityskumppaniksi Viipurilainen Kotileipomo sai Metsä Boar- din pakkaussuunnittelutiimin Äänekosken osaamiskeskuksesta. Yhdessä ryhdyttiin tekemään pakkausta, joka on 100-prosentti- sesti kierrätettävä ja resurssitehokas. Lopputulos ylittää odotukset: uusi pakkaus vähentää CO2-päästöjä 34 prosenttia ja materiaali­ tarvetta 25 prosenttia. ”Saimme myös vähennettyä muovin käyttöä, mikä oli meille tärkeää”, Ylä-Hemmilä myhäilee. Uudet pakkaukset otettiin käyttöön tammikuussa 2022. Vaikka perheleipomo ei pyörittele valtavia globaaleja tavaravolyymejä, uudistuksella on silti kiistaton vaikutus: esimerkiksi korona­ pandemian aikana yritys käytti noin 20 000 pakkausta vuodessa. Ei siis ole yhdentekevää, miten ne on valmistettu. ”Tänä vuonna kiinnitämme erityistä huomiota kestävän kehityk- sen kysymyksiin ja haluamme jatkaa kehitystä tällä saralla. Yhteis- työllä Metsä Boardin kanssa on todella ollut paljon merkitystä.”

”Kantemme on vain 20–30 prosenttia kalliimpi kuin perintei- nen muovikansi, ja se pienentää hiilijalanjälkeä ainakin puolella”, Salonoja kertoo Eurooppaa valloittaneesta hittituotteesta. Iso-Britannia on tällä hetkellä kartonkikannen ykkösvientimaa ja Saksa tulee heti kakkosena. Kovan luokan teknologiaa ”Kansi on valmistettu täysin kierrätettävästä dispersiopäällys- teisestä kartongista ja se sopii käytettäväksi sekä kuumien että kylmien juomien kanssa. Kannessa on käytetty The Paper Lid Companyn kehittämää uutta teknologiaa, jonka avulla kartonki voidaan muotoilla haluttuun muotoon”, Salonoja kuvailee. ”Tuloksena on yksiosainen kansi, joka napsahtaa tiukasti pai- kalleen. Se toimii yhtä hyvin kuin perinteinen muovikansi.” Salonoja huomauttaa, että uusiutuvasta ensikuidusta valmistettu kartonki on loistava kestävän kehityksen raaka-aine. Siis todelli- nen hyvän mielen tuote sekä brändien että kuluttajien kannalta. ”Yhdistämällä voimamme Metsä Boardin kanssa pystyimme innovoimaan uuden ratkaisun, joka muuttaa take-away-mukien markkinoita.” Salonoja näkee samanlaisia mahdollisuuksia kaikkialla ruoka- ja juomasektorilla. ”Jos tämäntyyppisten pakkausratkaisujen valmistuskustan­ nukset pysyvät maltillisina, tulemme näkemään alalla jopa radi- kaaleja muutoksia.” Perheleipomo vastuullisuuden etujoukoissa Nykytilanteessa on selvää, että niin isot kuin pienetkin yritykset etsivät kestävän kehityksen pakkausratkaisuja. Vääksyssä sijait- seva Viipurilainen Kotileipomo on perheyritys, jolla on jo sadan vuoden historia ja aito intohimo vihreisiin ratkaisuihin. Leipä­

Tyyliä leivospakkauksiin

Viipurilaisen Kotileipomon leivospakkauksesta on kaksi eri mallia kolmessa koossa. Toisessa on pieni sellofaani-ikkuna, toinen on valmistettu kokonaan kartongista. Pakkaus on helppokäyttöinen, sillä se on tehty yhdestä taitettavasta, paksusta ja rasvanpitävästä kartonkiarkista. Kartongin valmistuksessa ei käytetä fluorokemikaaleja eikä optisia kirkasteita, joten se voi olla suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin. Biohajoava pakkaus voidaan kompostoida teollisesti tai kotona.

Teppo Yli-Hemmilä Viipurilaisen Kotileipomon leipätaiteilija ja innovaatio­ päällikkö tietää, että myös pienet toimijat, kuten leipomot, ovat innostuneita vastuullisesti tuotetuista pakkausratkaisuista.

Juri Kaskela Kultasuklaan omistaja toteaa, että laatusuklaa asettaa huomattavia haasteita pakkausrasialle – mutta hyvän yhteistyön avulla Metsä Boardin kanssa yrityksen tuotteille löydettiin oikeat ratkaisut.

14

15

Dispersiopäällysteinen kartonki on kierrätettävä ja biohajoava.

Suklaasydämeen uutta sykettä Kultasuklaa on toinen suomalainen perheyritys, jonka painopiste on kestävässä kehityksessä. Herkullisia suklaita valmistava yritys halusi, että sen käyttämissä pakkauksissa olisi vähemmän muovia – ja yhteistyössä Metsä Boardin kanssa syntyi aidosti kestävä rat- kaisu. Yrityksen ’It’s all about love’ -konvehtirasiassa on dispersio­ päällysteinen kartonki MetsäBoard Prime FBB EB. ”Pystyimme vähentämään muovin osuutta tuotteessa huomat- tavasti”, kertoo Kultasuklaan omistaja Juri Kaskela . Ystävänpäivänä 2020 lanseerattu neljän konvehdin rasia on rakenteeltaan luova: ulkopakkaus on tehty yhdestä kartongin- kappaleesta, joka muodostaa sydämen. ”Sydämenmuotoiset konvehdit on suojattu dispersiopäällys- teisellä kartongilla, joka on käytössä rasian sisäpinnalla”, Kaskela kertoo. Design tuo lisäarvoa Kultasuklaa valitsi dispersiopäällysteisen kartongin, koska se on kierrätettävä ja biohajoava. Kartonki ei vaadi muovin erottelua ja voidaan helposti kierrättää yhdessä paperin tai kartongin kanssa. ”Kaunis ja innovatiivinen pakkausdesign tuo lisäarvoa tuotteel- lemme”, Kaskela toteaa ja kertoo, että keskustelut Metsä Boardin kanssa alkoivat jo pari vuotta ennen tuotteen lanseerausta. ”Meillä oli hieno dialogi alusta loppuun. On valtava etu, että tällaista maailmanluokan osaamista on myös pienempien yritys- ten ulottuvilla.” Kaskelan mukaan Metsä Boardin asiantuntijat tarttuivat laatu­ suklaaseen liittyviin haasteisiin rivakasti. Tarvittiin pakkaus­ ratkaisu, joka suojaa tuotteet ilmalta ja valolta, samalla säilyttäen konvehtien asianmukaisen rasvan- ja kosteudenkestävyyden. ”Me puhumme samaa kieltä. Itse innovaatioprosessi oli melko nopea, sillä Metsä Board tunsi meidät jo niin hyvin.” •

Ei särkyneitä sydämiä

Kultasuklaan neljän konvehdin rasiassa on innovatiivinen rakenne: ulkopakkaus on valmistettu yksiosaisesta kartongista, joka on sydämen muotoinen. Sisäpinnan dispersiopäällystetty kartonki suojaa pakkauksen sisällä olevia sydämenmuotoi- sia konvehteja. Konvehdit paikoillaan ja erillään pitävä ristikko on valmistettu yh- destä kartonkiosasta. Pakkaus on helppo kierrättää paperin ja kartongin mukana tai se voidaan kompostoida.

16

17

Yhteistyössä

Meriliikenteen päästöt vähenevät yhteistyöllä

MATTI REMES, Kuva: Roope Permanto

Kiinnostus vähähiilisiin merirahteihin kasvaa vauhdilla, sanoo ESL Shippingin Matti-Mikael Koskinen. Metsä Groupin pitkäaikainen kumppanuus mahdollistaa varustamolle investoinnit vähäpäästöisiin aluksiin.

ESL Shippingin toimitusjohtaja Matti-Mikael Koskinen seuraa aitiopaikalta kansainvälisen meriliikenteen kehi- tystä, sillä hänen johtamansa varustamo kuuluu Itämeren johtaviin kuivia irtolasteja kuljettaviin yhtiöihin. Varustamoalalla kaksi vuosikymmentä toiminut konkari kertoo, että yksi trendi nousee alalla ylitse muiden. Eten- kin Pohjois-Euroopassa kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on voimakkaassa kasvussa. “Haluamme kuulua vastuullisen merenkulun edellä­ kävijöihin ja aiomme vähentää päästöjä 50 prosenttia kuljetusyksikköä kohden vuoteen 2030 mennessä. Koko- naan hiilineutraali operointi on tavoitteena vuoteen 2050 mennessä”, hän sanoo. Yhteinen visio päästöjen vähentämisestä Koskinen korostaa, että merikuljetusten päästöjen vähen- täminen edellyttää tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Hyvä esimerkki on ESL Shippingin ja Metsä Groupin vuosia jatkunut kumppanuus, jossa varustamo kuljettaa sellua, sahatavaraa ja muita puutuotteita Euroopan sata- miin sekä raakapuuta Metsä Groupin tuotantolaitoksille. “Molemmilla yhtiöillä on selkeä visio ympäristö­ vaikutusten vähentämisestä. Päästöjen leikkaaminen vaa-

tii meiltä investointeja entistä ympäristöystävällisempään laivastoon. Se taas edellyttää kumppania, joka sitoutuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön.” Kokoluokkansa tehokkaimmat alukset ESL Shippingin ruotsalainen tytäryhtiö AtoB@C Shipping on tehnyt tilauksen seitsemästä uudesta aluksesta, joiden kasvi- huonekaasupäästöt ovat nykyisiin aluksiin verrattuna lähes 50 prosenttia pienemmät kuljetettua rahtiyksikköä kohti. Vuosina 2023–2024 käyttöön tulevat Green Coaster -laivat ovat energiatehokkaita sähköhybridialuksia, joi- den akustot ja maasähköratkaisut mahdollistavat täysin päästöttömät ja meluttomat satamakäynnit. Alukset voivat myös saapua ja lähteä satamasta pelkällä sähkövoimalla. Alukset ovat kokoluokassaan maailman tehokkaimmat. Niiden kantavuus on 5 350 tonnia, pituus 90 metriä, leveys 16 metriä ja syväys 6 metriä. “Energiatehokkuuden ohella laivat on suunniteltu niin, että niillä pystytään kuljettamaan entistä suurempia lasti- määriä”, Koskinen kertoo. Hänen mukaansa esimerkiksi sellun kuljetukset tehostu- vat, sillä alusten lastiruumatilavuus suhteessa kantavuuteen on merkittävästi vanhempia aluksia suurempi. Näin myös korkeampia sellupaaliyksiköitä lastattaessa saadaan aluk- sen koko lastinkantokyky hyödynnettyä.

18

Laivatilauksen kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa. Koskinen sanoo, että sitä voidaan tulevaisuudessa laajentaa useilla optiolaivoilla. “Investointi vahvistaa ESL Shippingin kilpailukykyä ja tulevaa kasvua teollisuuden kumppanina. Varaudumme uusilla aluksilla myös Metsä Fibren tuotantovolyymien kasvuun Rauman uuden sahan ja ensi vuonna valmistuvan Kemin biotuotetehtaan myötä.” ESL Shippingin uusien alusten jääluokka on 1A, mikä tarkoittaa niiden pystyvän kulkemaan vaikeissakin jää- olosuhteissa jäänmurtajan avustamana. Se on pohjoisilla vesillä välttämätöntä kuljetusten ja huoltovarmuuden var- mistamiseksi. “Uusien alusten suunnittelussa haasteellisinta on, että korkean jääluokituksen ohella niiden on oltava mahdolli- simman energiatehokkaita.” Hyvä suunnittelu säästää kustannuksia Tiivis kumppanuus Metsä Groupin kanssa mahdollis- taa logistiikan kokonaissuunnittelun yhdessä. Vienti- ja tuontikuljetuksia yhdistämällä säästetään aikaa, energiaa ja molempien yhtiöiden kustannuksia.

Päivittäisten kiireiden lomassa varustamojohtaja seuraa tarkasti merenkulkuun liittyvän teknologian kehitystä. Kuljetusten hiilineutraaliuden saavuttaminen tulevaisuu- dessa edellyttää, että nykyiset dieselpolttoaineet pystytään korvaamaan ei-fossiilisilla polttoaineilla. Koskisen mukaan merenkulun päästöjen vähentäminen vaatii uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa teollisessa mittakaavassa. Tällä hetkellä niiden saatavuus on vielä hyvin rajoitettua. “Yksi ratkaisu voi olla metsäteollisuuden sivuvirroista saatavat biopolttoaineet.” Muihin kuljetusmuotoihin verrattuna merikuljetukset ovat jo ennestään ympäristöystävällinen vaihtoehto, kun päästöt suhteutetaan kuljetettuihin rahtimääriin. Kansain- välisen merenkulkujärjestö IMO:n mukaan rahtilaivan hiilidioksidipäästöt ovat tonnikilometriä kohden 7,9 gram- maa, kun rekan päästöt ovat vastaavasti 80 grammaa ja lentorahdin 435 grammaa. Jatkuva parantaminen on asia, joka motivoi Koskista myös omassa työssään. “Haluan toimia niin, että kehitymme koko ajan asiak- kaan mukana ja luomme uutta yhdessä.” •

19

Katse markkinoihin

Megatrendit vauhdittavat jatkossakin sellun kysyntää

MATTI REMES

Epävarma talous varjostaa markkinoita, mutta taustalla etenevät megatrendit vauhdittavat edelleen monikäyttöisen ja vastuullisesti tuotetun sellun kysyntää pitkällä aikavälillä.

Maailmantalouden kasvuennusteita on jouduttu vuoden 2022 aikana laskemaan, kun kiihtyvä inflaatio, korkojen nousu ja Venä- jän hyökkäys Ukrainaan ovat nostaneet talouden ylle tummenevia pilviä. Tällä on suoria ja epäsuoria vaikutuksia myös globaaleihin sellumarkkinoihin. “Sellumarkkinoilla voi lyhyellä aikavälillä esiintyä turbulenssia”, konsulttiyhtiö Brian McClay & Associatesin (BMA) johtaja John Litvay toteaa. Maailmantalouden kasvuennusteiden laskun myötä BMA on madaltanut arviotaan sellumarkkinoiden kasvusta vuosina 2022 ja 2023. Kysynnän arvioidaan kasvavan vuosittain 1,7 prosentilla. Myös johtaja Tomi Amberla AFRY Management Consultingista pitää lähiajan näkymiä aiempaa haasteellisempina, sillä inflaa- tio, hidastuva talouskasvu ja maailmanpoliittinen tilanne voivat vähentää sellun kysyntää. “Sellun kysyntätilanne vaihtelee vuosittain. Siihen vaikuttaa oleellisesti talouden yleinen kehitys”, hän huomauttaa. Vakaata kasvua pitkällä aikavälillä Sellumarkkinoiden pitkän aikavälin kasvunäkymät eivät ole asian- tuntijoiden mukaan kuitenkaan muuttuneet.

“Arvioimme sellun kysynnän kasvavan keskimäärin 2,5 prosen- tin vuosivauhtia seuraavien 10–20 vuoden aikana”, Litvay sanoo. AFRY puolestaan arvioi viime vuonna Metsäteollisuus ry:lle tekemässään selvityksessä, että sellun markkina maailmassa kas- vaa vuosittain 1–3 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Arvio pitää Amberlan mukaan edelleen paikkansa. Konsulttiyhtiö Hawkins Wrightin johtaja Oliver Lansdell sanoo, että keskeinen tekijä sellumarkkinoiden kasvussa on pehmo- paperin kasvava kulutus etenkin kehittyvillä markkinoilla. Suurin osa pehmopaperista valmistetaan markkinasellusta. “Odotamme pehmopaperin kysynnän kasvavan pitkällä aika- välillä 2–3 prosentin vuosivauhtia”, hän arvioi. Megatrendit tukevat kysynnän kasvua Pehmopaperin kulutuksen kasvu liittyy oleellisesti kaupun- gistumisen ja kuluttajien ostovoiman vahvistumisen kaltaisiin megatrendeihin, jotka jatkavat etenemistään erityisesti kehitty- vissä talouksissa. “Globaalit megatrendit tukevat sellun peruskysynnän kasvua, kun pehmopaperituotteiden ohella myös esimerkiksi pakkaus- kartonkien käyttö lisääntyy. Ne takaavat vakaan pohjan kysynnän

20

kasvulle pitkällä aikavälillä. Toki vuosien välillä on jatkossakin syklisesti eroja“, Amberla toteaa. Hyvä esimerkki kasvavista tuoteryhmistä ovat pehmopaperista valmistetut hygieniatuotteet, kuten WC-paperi, käsipyyhkeet ja nenäliinat. Sellusta valmistetun kartongin ja muiden pakkausmateriaalien kysyntä kasvaa puolestaan sitä mukaa, kun kehittyvien talouk- sien elintaso nousee. Perinteisen torikaupan sijaan yhä useammat kuluttajat ostavat pakattuja elintarvikkeita myymälöistä. Myös nopeassa kasvussa olevassa verkkokaupassa tarvitaan tuotteiden kuljettamiseen lisää pakkausmateriaaleja. Puukuidusta vaihtoehtoja muoville Kaikkialla maailmassa tapahtuva vihreä siirtymä pois fossiilisista raaka-aineista vauhdittaa sellun kysyntää, sanoo Lansdell. Vaihto- ehtoisten materiaalien tulee olla uusiutuvia ja niiden hiilijalanjäljen mahdollisimman pieni. Esimerkiksi pakkausala etsii muoveja kor- vaavia ratkaisuja kertakäyttöastioille ja elintarvikepakkauksiin. “Myös muovipulloille haetaan kuitupohjaisia vaihtoehtoja. Kaikkiin näihin sovelluksiin tarvitaan sekä kierrätyskuitua että ensikuitua. Tulevina vuosina nähdään varmasti lisää puukuituun pohjautuvia innovaatioita”, hän sanoo.

Kehitystä vauhdittaa lainsäädäntö, joka rajoittaa fossiilisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden valmistusta. EU on jo kieltänyt tietyt kertakäyttömuovituotteet, ja moni maa on rajoit- tanut esimerkiksi muovikassien käyttöä. Litvay huomauttaa, että sellupohjaisten tekstiilikuitujen mer- kitys kasvaa globaaleilla tekstiilimarkkinoilla tulevaisuudessa. “Kestävästi tuotettujen tekstiilikuitujen kysyntä kasvaa, kun öljypohjaisten materiaalien tilalle tarvitaan ympäristöä vähem- män kuormittavia vaihtoehtoja. Muun muassa puuvillan viljelyyn kohdistuu paineita, sillä se kuluttaa runsaasti vettä ja vie tilaa ruuantuotannolta”, hän sanoo. Myös Lansdell uskoo puukuidusta valmistettujen tekstiilien läpimurtoon tulevina vuosina. “Suomi kuuluu edelläkävijöihin uusien teknologioiden kehit- tämisessä. Valmistus on vielä kallista, mutta kustannustaso on laskemassa. Mahdollisuudet ovat valtavat, sillä niin kuluttajat, hallitukset kuin kansalaisjärjestötkin haluavat uusia vaihtoehtoja polyesterille ja puuvillalle.” Kysyntää kaikille sellulaaduille Amberla sanoo, että pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat valoisat kaikille sellulaaduille.

Maailman pehmopaperituotannon kehitys

Toteutuma

Ennuste

Miljoonaa tonnia

60

+2–3 % /v

50

40

30

20

10

0

Lähde: Hawkins Wright, Metsä Fibre

21

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80

Powered by